Wat?

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn: supervisie, mentoring, counseling en therapie. De literatuur is niet eenduidig over een definitie van coaching. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.

Coaching is een methode om verandering teweeg te brengen met als doel gelukkiger, succesvoller, actiever of gezonder te zijn. Coaching binnen relatie- en sekstherapie kan verschillende richtingen uitgaan. Er kan coaching optreden bij het helpen oplossen van conflicten tussen de partners, coaching bij het oplossen van interne conflicten of spanningen in zichzelf die relaties met anderen bemoeilijken. Er kan coaching optreden bij het overwinnen van stress, onzekerheid, twijfels over zichzelf of de relatie, coaching bij het contact zoeken met een partner, coaching in het aangaan van allerhande relaties, coaching bij opvoedingsproblemen die impact hebben op een relatie of het seksuele leven of coaching bij het afscheid nemen van iemand bij sterfte of (echt)scheiding.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van koppels of zelfs groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de relatie of de groep.

Coaching is een persoonlijke, reflectieve begeleiding, op basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen, met als doel de persoonlijke effectiviteit te vergroten, het persoonlijk leiderschap te verbeteren, beter om te gaan met onzekerheden die het goed functioneren in de weg staan, gezamenlijke oplossingen te genereren, resultaten te halen, … . De kwaliteiten en sterktes de persoon ontdekken zijn essentieel in dit proces. Coaching is praktisch: de cliënt is expert van zijn coachingsvraag en verantwoordelijk voor zijn resultaten.
Coachen is een proces dat individuen helpt door ondersteunend te werken in het onderzoeken van de huidige situatie, het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, het stellen van doelen, het nemen van acties om de doelen te bereiken en het wegnemen van weerstand.

Er zijn twee richtingen in coaching: de ene leunt aan bij klassieke therapie waarbij de focus vooral ligt op het behandelen van emotionele verstoringen, klachten of moeilijkheden. Hierbij heeft de coach vooral een ondersteunende en luisterende rol. De andere vorm is vooral gericht op zelfontplooiing, communicatie en het bereiken van doelen. Hierbij heeft de coach een meer sturende, analyserende en adviserende rol.

Het proces van coaching

Kort en bondig: de coach stelt voornamelijk vragen en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten die daardoor in beweging komt! Dus een verschuiving van denken naar doen. “Van stollen naar stromen”.

De volgende structuur is in coaching processen te onderkennen:

    Doelformulering
    Toekomst visualisatie
    Hindernissen inventarisatie
    Lessen uit het verleden
    Benodigd zelfbeeld voor de toekomst.

Doelformulering is bedoeld om na te denken over hetgeen de gecoachte anders wil. Verheldering van doel en context door specifiek te zijn over plaats, tijdstip en mensen met wie die persoon het doel wil bereiken maakt het tastbaar / waarneembaar. Erg concreet dus. Ook het in kaart brengen van het specifieke gedrag van de gecoachte in die context , de mogelijke effecten en de koppeling aan de eigen waarden is van belang.

Het antwoord op de dan volgende vraag van ‘wat de gecoachte tegenhoudt ofwel belemmert’ om naar het doel toe te bewegen, brengt de gevoelde hindernis naar de oppervlakte.

Toekomst visualisering laat een beeld ontstaan met aantrekkingskracht. Iets om naar toe te werken! Iets om naar uit te zien! Mensen worden zo gestimuleerd om te bewegen in de richting van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit beeld wordt over het beeld van angst en vast zitten heen geplakt. Of anders gezegd op de achtergrond geplaatst terwijl het aantrekkelijke toekomst beeld op de voorgrond wordt geplaatst.

Lessen uit het verleden. Welke aanleiding ligt ten grondslag aan de situatie die op dit moment is ontstaan? Welk afschrikwekkend beeld heeft iemand en wil hij dit vermijden? Wat is het proces in iemands leven dat telkens terugkomt? Wat zijn herkenbare patronen.

Het benodigde zelfbeeld. De wijze waarop iemand zichzelf ziet, beïnvloedt zijn/haar gedrag. Dat de wereld een gevaarlijke plek kan zijn om te leven wordt vaag geloofd en de rol van slachtoffer is snel aangenomen. Het zelfbeeld als hulpverlener is wellicht hetzelfde als dat van slachtoffer. Immers als je jezelf als hulpverlener ziet, dan kan dat als je de ander als slachtoffer ziet. En wat je kunt zien is altijd voor een deel een reflectie van jezelf.

Zelfbeeld laat zich het gemakkelijkst vangen in metaforen. Het domein van het verhalen vertellen is dan ook de meest aangewezen plek om met dit aspect van coaching aan de slag te gaan. Het zelfbeeld in een verhaal vervatten is een van de methoden om verandering teweeg te brengen.

Andere begrippen zijn : life coaching, spirit coaching, quality coaching, competentiecoaching, enz.

 

Bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.coaching.be/

http://www.yourcoach.be/

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.