Deontologische/ethische code/klachtenprocedure van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen

Deontologische/ethische code en klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging van Seksuologen

Ethical code of the European Federation of Sexology (EFS)

De nieuwe deontologische code voor psychologen in België.Deze code is op 2 april 2014 goedgekeurd en op 16 mei 2014 gepubliceerd in het Staatsblad, als “Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.” Ze is vanaf 26 mei 2014 verplicht voor alle psychologen, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement. Bij overtredingen kunnen zij gesanctioneerd worden. Lees hier verder

Deontologische Code van Klinisch Psychologen

Beroepsethiek en beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Psychologen

Ethische code van gestalttherapeuten

Gedragscode van de Vlaamse vereniging voor therapeuten in de interactionele vormgeving

Beroepscode van de haptotherapeuten.

Beroepsgeheim van hulpverleners. Richtlijnen Wegwijzers KULeuven


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.