Nederlands

Inhoud van deze website.

Deze website verschaft inlichtingen over onderwerpen die verband houden met relationele en seksuele gezondheid en is bestemd voor het Belgische en Nederlandse publiek.  De website bevat geen beweringen over de voordelen of prestaties van een specifieke seksuologische behandeling, product of commerciële dienstverlening of relatie- of sekstherapie. De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen. Ze kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses of het behandelen van een relationeel probleem, een seksuologische aandoening, seksueel probleem of een ziekte. De op deze website verschafte informatie is bestemd om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de site en de seksuologisch hulpverlener te verbeteren, niet om deze te vervangen; zij vormt geen consultatie, raadpleging, therapiesetting of medisch onderzoek en kan deze niet vervangen. Elk relationeel of seksuologisch probleem moet worden onderworpen aan een consultatie of persoonlijk diagnostisch onderzoek door een gekwalificeerd seksuologisch hulpverlener/seksuoloog/therapeut teneinde de juiste diagnose en behandeling vast te stellen. 

Dit is een onafhankelijk niet gefinancierd en gesubsidieerd intiatief. 

Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties.

Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld naar Belgische wetgeving. De rechtbanken te Hasselt zijn bij uitsluiting bevoegd voor elk geschil verband houdende met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van deze websites, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
Uitsluitend ter informatie bevatten de websites hyperlinks naar andere websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Wij doen onze uiterste best om ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten. Nochtans garandeert de maker Belgiumresearch.be niet dat de tekst van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. In geen geval kan de auteur van de website noch zijn werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website, door onvolkomenheden op de website of door het tijdelijke of langere tijd niet beschikbaar zijn van deze website door technische problemen.  Indien uw rechten aangetast worden door de opname van teksten, foto's, namen of gelijk welke andere vermeldingen op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd wordt. Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om de gebruikte bronnen zo correct mogelijk te vermelden en de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te maken als kan.Voor meer info i.v.m. aansprakelijkheid van deze website neem contact op gerardgielen@telenet.be

Omwille van het niet commerciële opzet en het gebrek aan inkomsten is het onmogelijk copyrightsvergoedingen te betalen. Helaas kunnen we enkel de informatie dringend verwijderen indien uw rechten aangepast worden. We rekenen op uw begrip dat het niet altijd mogelijk is om de juiste auteurs/fotografen/bronnen te achterhalen.

Links naar andere sites.

De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. De makers van deze website kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites van derden.

Copyrights

Al de informatie op deze website is gebonden aan copryrights. De meeste onderstaande informatie vonden we op internet of in kranten, in boeken of tijdschriften of werd zelf ontwikkeld. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs van de overgenomen informatie en/of van de samensteller van deze website. Niets hiervan mag vanuit commerciële motieven overgenomen worden zonder toestemming van de auteur/samensteller en zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteurs van de informatie die op deze site wordt aangebodenDeze pagina's zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en dienen geen enkel commercieel belang. Voor educatieve, pedagogische en sociale doeleinden die geen commercieel oogmerk hebben , mag al het materiaal dat niet van externe bronnen werd overgenomen, vrij gebruikt worden mits correcte bronvermelding van deze website en de eventuele externe oorspronkelijke bronnen vermeld op deze website  geldend via de Creative Commons voorwaarden.  Indien uw rechten aangetast worden door vermelden op deze website, gelieve dan te mailen naar gerardgielen@telenet.be met duidelijke opgave van de specifieke schendingen van het copyright en de plaats/aard van de schending. De info zal dan asap verwijderd worden.

 

Foto's : de foto's op deze website zijn copyright free stockfoto's van volgende websites. Indien u de foto's wenst te gebruiken, richt u dan tot onderstaande aanbieders. Indien u oordeelt dat uw foto onterecht op deze website wordt vermeld, stuur dan een mail naar gerardgielen@telenet.be met duidelijke opgave waar de rechten op gebruik van de foto geschonden worden. De foto wordt dan asap verwijderd. We willen nogmaals aanstippen dat deze website enkel van educatieve en informatieve aard is en geen commercieel doch louter een privé initiatief is.

Foto op voorpagina bovenaan door/picture frontpage head by Greyman (Helmut Gevert) Rgbstock

Andere foto's/Other pictures copyrights owned to

http://www.rgbstock.com/

http://www.stockvault.net/photo/

http://office.microsoft.com/en-us/images/

http://www.stockfreeimages.com/

http://www.deviantart.com/

http://www.flickr.com

Voor meer info i.v.m. copyrights van teksten en foto's neem contact op.

English

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes.  This is not a commercial website! The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please give asap a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don't have problems with it, we will thank you for your interest and kindness. All images and multimedia material in this website are under Creative Common License. You must credit the photographer/creator to use any of the website images and mutlimedia material for non commercial purposes. If you find pictures on this site that are copyright to you, or that presented you or relatives on the picture, and we have used by accident, please give immediately a sign about the picture and the webpage where you found it and the pictures will be removed asap. There is no commercial use of pictures on this site. But we will remove the information or pictures as soon as possible if rights were violated.  Thanks for your understanding.

For any problems with copyright contact gerardgielen@telenet.be


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.