Wat?

Existentiële therapie is een westerse therapievorm gebaseerd op het gedachtegoed van verschillende filosofen zoals Sartre of Heiddeger. De existentiële therapeut kijkt samen met de cliënt naar hoe je in het leven staat, hoe je vorm geeft aan het leven, hoe je jezelf en het leven ervaart en waar je tegenaan loopt. Existentiële therapie is gericht op bewustwording en pakt de basis van het denken aan om interne conflicten, verstoringen en klachten duurzaam te veranderen.

Existentiële therapie of counseling is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom identiteitsvorming, zingeving, ouder worden, en het leren omgaan met vervelende kanten van jezelf en/of het bestaan.Ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele aspecten, en het omgaan met angsten in het algemeen, is het een zeer krachtige therapievorm. Het is ook een therapie die, zo leert de praktijk, dikwijls werkt waar andere gefaald hebben.

De existentiële therapie gaat uit van de eindigheid van het menselijk bestaan en dat dit bestaan fundamenteel kwetsbaar is. De angst te zijn wie je bent, de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en het verlangen naar en tegelijk de vrees voor de vrijheid zelf te kunnen kiezen, zijn belangrijke thema's in de lange traditie die de existentiële psychotherapie heeft.

In de existentiële therapie in brede zin wordt gefocused op deze belevingen en ondersteuning geboden in het proces van zoeken naar een nieuwe balans en persoonlijke groei.

In de existentiële therapie in enge zin is aandacht voor de erkenning van invloeden die de persoon overstijgen en hun oorsprong vinden in een diepere levensdimensie. Deze trans- of bovenpersoonlijke invloeden die vaak juist in tijden van grote crises en beroering in het bewustzijn door kunnen breken, leiden je, wanneer je jezelf ervoor open kunt stellen, naar de oorsprong van wie je in diepste wezen bent.

Centraal in de existentiële therapie in enge zin staat het bevorderen van een meditatieve grondhouding, gericht op innerlijke centrering, bewustwording en doorwerking van psychische conflicten, en op het vormgeven aan de wezenlijke aanleg die in ieder mens op unieke wijze aanwezig is

Existentiële therapie is minder geschikt om af te komen van duidelijk gekaderde problemen als angst voor spinnen of niet-assertief gedrag. Om de achterliggende oorzaken in kaart te brengen en verdieping aan te brengen, is het dat wel.

In existentiële therapie kijk je naar jouw bestaan, hoe dat in elkaar zit en hoe je daar vorm aan gaf, geeft in het hier en nu, en kúnt geven in de toekomst. Je leert zien wat je van je leven maakt op een manier die recht doet aan wat je kunt en wilt, en aan wat het leven vermag.

Je leert over wie je bent, hoe je jezelf ervaart en in de wereld staat. Hoe je je verhoudt - denkt, voelt en doet - tot jezelf én je omgeving. Je leert over de interne conflicten die daarbij ontstaan: bewuste en onbewuste krachten die op tal van niveaus in ons werken en verschillend van aard en lading zijn.

De interne conflicten ontstaan door onze worsteling met (1) onderdrukte angsten en instinctmatige driften - verlangens, seksualiteit, agressie, (2) boodschappen van belangrijke personen, zoals onze ouders, die we ons eigen gemaakt hebben, (3) traumatische ervaringen, en (4) ons geworstel met het zijn, met het bestaan zoals dit zich aan ons voordoet en wij het ervaren.

Belangrijke begrippen binnen de existentiële psychotherapie (en filosofie) zijn onder meer leven en dood, dasein (zijn in het hier en nu), elkaar ontmoeten, interactie, (existentiële) angst, moed, intersubjectiviteit, verantwoordelijkheid nemen voor je leven & vrijheid, zijn wie je wordt.  Existentiële psychotherapie is gegrondvest op enkele fundamentele overwegingen, verwoord in de existentiële filosofie:

  • Leven is eindig, onvoorspelbaar, nooit perfect, en in essentie zonder zin.
  • Een leven zonder angst is niet mogelijk noch wenselijk; niemand is zonder existentiële angst.
  • De mens is geen ding. Je identiteit, je leven en je wereld krijgen hun verschijningsvorm in de interactie met anderen en het andere. In de kern is leven daarom de wijze waarop je je verhoudt tot anderen en het andere.
  • In je leven kom je tegenover tal van dilemma's te staan die je enkel door het maken van morele keuzes kunt oplossen. Dat is, je hebt de vrijheid om te kiezen maar je bent er ook toe veroordeeld.
  • Door moed te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor je leven - inclusief de keuzes die je hebt te maken - maak je de existentiële angst hanteerbaar en geef je zin aan je leven en je leven leefbaar.

 

In de existentiële therapie staat de vraag naar hoe wij vorm geven aan onze levensvragen centraal. Er worden vier levensvragen onderscheiden: sterfelijkheid,  vrijheid (en daarmee verantwoordelijkheid),  eenzaamheid, zingeving

Daarnaast richt existentiële therapie zich op thema’s als schaamte, spiritualiteit, identiteitsvragen, liefde en zelfontplooiing. De rol van de therapeut bestaat vooral in het ondersteunen van de zoektocht en teruggeven van wat waargenomen wordt. Interventies en ingrijpen zijn tot een minimum beperkt. Existentiële therapie richt zich niet op de functie en functiestoornis van een aandoening/persoonlijkheid/klacht, maar richt zich op de uitdagingen die het leven ons geeft en die deze functiestoornis aan het licht brengt. 

De existentiële psychotherapeut luistert naar de cliënt en reageert op wat de cliënt zegt met vragen en met het inhoudelijk inbrengen van thema’s en overwegingen vanuit de existentiële filosofie.

 

Bronnen

http://www.idee-pmc.nl/

http://www.dickkrijt.nl

http://praktijkmercurius.nl

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Relatietherapeute Conny Heuvelman   Lees hier een interview

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.