Pessotherapie

Wat?

Pesso-psychotherapie is een lichaamsgeoriënteerde experiëntiële psychotherapie waarbij lichamelijk en emotioneel beleven, interactie met anderen en cognitief inzicht samengaan. Uitgangspunt is dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden. Dit kan onbewust een belemmering vormen om je eigen mogelijkheden in het heden te realiseren.   Naast het verstand is ook het lichaam immers  een belangrijke bron van informatie voor jezelf en je relatie tot anderen. Via de lichaamsgerichte therapiemethode leert men stilstaan bij wat het lichaam vertelt (stress, spanningen,…). 

Zo kan je samen met de therapeut jezelf en je noden beter leren kennen en ervaren. Je kan op weg gaan om te leren waar er problemen, blokkades ontstaan zijn en er ook effectief mee aan de slag gaan. Samen met de therapeut verkent men  alternatieve wegen als tegengewicht tegenover vroegere negatieve ervaringen (bv. ervaren hoe het is om gesteund te worden, een eigen plaats te hebben, iemand te hebben die voor je opkomt, enz…). Het lichaam is daarbij een belangrijke leidraad. Het lichaam liegt nooit.

Naast het bewust verhaal wordt veel aandacht gegeven aan lichaamstaal en de lichamelijke beleving van de cliënt. Het experiëntiële betekent dat de eigen beleving van de cliënt en de therapeutische werkalliantie centraal staan en dat er ervaringsgericht gewerkt wordt. In het mensbeeld dat gehanteerd wordt, neemt de invulling van basisbehoeften een belangrijke plaats in: een eigen plaats, voeding, gekoesterd worden, bescherming, steun, begrenzing en ruimte. Vanuit de manier waarmee met deze basisbehoeften wordt omgegaan in de kinderjaren ontstaan patronen die bepalend zijn voor iemands levenskwaliteit. Therapie biedt daarbij een correctieve ervaring, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het is een individuele therapie in groep, waarbij gebruik gemaakt wordt van een symboliserend rollenspel. Deze methode is ook toepasbaar in individuele therapie.

Meestal wordt er in een groep gewerkt, waarbij steeds één persoon centraal staat. Deze persoon kan met behulp van de andere groepsleden datgene wat hij/zij innerlijk beleeft in scène zetten. Centraal daarbij staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je klachten en problemen kunt onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. De diverse aspecten van de therapie worden hieronder kort toegelicht.

Maar de groepsaanpak is niet essentieel. Er zijn ook therapeuten die de lichaamsgeoriënteerde aanpak toepassen in individuele begeleidingen.  Sommige mensen starten de  therapie liever individueel. De eerste keer is meestal een kennismaking waar naar het verhaal en de problemen van de cliënt wordt geluisterd. De tweede fase is verkennend: kan het lichaamsgericht werken een meerwaarde betekenen voor jou als persoon? Het vertrouwd worden met deze manier van werken is vaak een leuk en verrassend proces.

Daarna worden er verdere afspraken gemaakt: gaat de therapie individueel opgestart worden of sluit men aan bij een groep. Vaak stappen mensen in de groep na een individueel traject bij een lichaamsgericht of andere psychotherapeut. Soms wordt de groepstherapie ook aanvullend naast individuele therapie gevolgd.

Lichaam centraal

We zijn niet alleen met taal in staat onszelf uit te drukken; ons hele lichaam drukt uit hoe het ons vergaat. In de Pesso-psychotherapie wordt niet alleen aandacht besteed aan dat wat je onder woorden brengt, maar ook aan je “lichaamstaal”: je lichamelijke gewaarwordingen en impulsen. Door de lichamelijke beleving bij de therapie te betrekken, kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden.

Pesso-psychotherapie is ontwikkeld door het  Amerikaanse echtpaar Al Pesso en Diane Boyden. In de verenigde Staten wordt voor deze methode de naam “Pesso Boyden System Psychomotor” (PBSP) gebruikt. Aanvankelijk waren ze vooral actief in de dans- en ballet-wereld, waarbij ze gaandeweg meer en meer aandacht gingen geven aan de emotionele spanningen die een danser hinderen in zijn expressieve beweging.

In 1963 maakten ze de overstap naar psychotherapie, waarbij ze hun lichaamsgerichtheid konden gebruiken als een nieuw werkinstrument in het therapeutisch werken met mensen. De Pesso-therapie is een ervaringsgerichte methodiek, met analytische inslag, waarbij lichaamswerk gebruikt wordt als een essentieel element in het therapeutisch proces. De methode is vooral ontwikkeld als een vorm van groepstherapie, maar is ook toepasbaar in een individuele setting. De methode werd in 1972 in Nederland en België geïntroduceerd. Een aantal psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en psychomotorisch therapeuten hebben  zich sindsdien in deze werkwijze gespecialiseerd. 

Het doel van de therapie is : het uitbouwen van een manier van leven die meer in overeenstemming is met het echte zelf.

Dit uitgangspunt impliceert dat de mens zelf de code voor gezond functioneren in zich draagt. De impuls tot realisatie van het echte zelf ligt immers niet buiten de persoon, maar in de persoon zelf. Deze impuls kan geblokkeerd zijn, maar hij blijft aanwezig, en omvat de krachten van het genezend proces.
De gezond-makende krachten komen dus niet van de therapeut, maar van de cliënt zelf. De therapeut kan alleen helpen om deze impulsen tot gezond en optimaal functioneren méér aan bod te laten komen. Op deze manier is er in therapie een belangrijke accentverschuiving. Hoofdvraag is niet “Hoe kunnen we deze problemen oplossen ?” maar: “Hoe en waar vinden we terug aansluiting bij de onbewuste levenskracht van de cliënt ? Hoe krijgen we opnieuw voeling met zijn eigen vitaliteit die bedolven zit onder zijn symptomen, maar die vraagt om aan bod te komen?"

Pesso-psychotherapie is op de eerste plaats een ervaringsgerichte psychotherapie. Dit betekent o.a. dat de eigen ervaringen en gevoelens gezien worden als basis voor het actueel gedrag.  Wat we meemaken of meegemaakt hebben zal mede bepalend zijn voor hoe we ons gedragen en voor de manier waarop we ons opstellen in relaties, en dus ook voor gedrag dat problematisch is. Daarbij leiden positieve ervaringen tot groei, ontplooiing en zelfrealisatie, terwijl negatieve ervaringen betekenen: frustratie, blokkeren van de groei als persoon, en symptoomvorming. In deze leerschool die het leven is, staat het antwoord dat we krijgen op onze basisbehoeften centraal.

Vaak zal de cliënt in de beginfase van de therapie moeten leren om zijn eigen lichaamssignalen te onderkennen en zal hij moeten leren hoe hij daar op een constructieve manier gebruik van kan maken. Het is vooral om dit leerproces te ondersteunen dat in de Pesso-therapie verschillende oefeningen gebruikt worden die iemand kunnen helpen om de wegwijzer die zijn lichaam aangeeft, te leren volgen.

In een beginnende groep zullen deze oefeningen systematisch gebruikt worden. De oefeningen zijn eigenlijk een optimale voorbereiding om verder met de methode te werken.
In de opleiding tot Pesso-therapeut wordt dan ook aanzienlijk wat tijd besteed aan het adequaat leren gebruiken van deze specifieke oefeningen.

Eenmaal er contact gemaakt is met de energie en de impulsen, is de volgende stap: deze energie tot uiting laten komen, ze “geboren laten worden”.
Als motorische component betekent dit: de lichamelijke spanning of impulsen gebruiken in een beweging. Niet voor niets heeft Pesso zijn methode een “psychomotorische therapie” genoemd.

Pessotherapie hangt heel nauw samen met psychomotorische therapie (PMT)

Bronnen

http://www.pessotherapie.nl

http://users.skynet.be/kern

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Filmpjes over de therapie http://www.pessotherapie.nl

http://therapieleuven.be

http://www.therapiehulp.nl/

http://www.prisma-praktijk.nl/

http://nl.wikipedia.org

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.