Wat?

Psychodrama is een vorm van groepspsychotherapie waarbij de cliënt in contact komt met de eigen impulsen door zijn of haar problematiek uit te beelden. De cliënten leven tijdens de groepstherapie hun psychische klachten uit door situaties uit het heden en het verleden zo exact mogelijk na te spelen. Bij psychodrama gaat men ervan uit dat dit nauwkeurig in scène zetten van probleemsituaties de achterliggende emotionele conflicten blootlegt. Ook treedt er hierbij volgens de theorie van psychodrama een ‘catharsis’ op: een emotionele ontlading als gevolg van een nieuw verworven inzicht. Binnen de psychodrama omvat de term catharsis echter ook het integreren van de losgekomen emoties. Deze catharsis schept ruimte voor een aanpassing in houding en gedrag, waardoor persoonlijke groei mogelijk wordt.

Psychodrama is een groepspsychotherapie ontwikkeld door J.L. Moreno (1892-1974). Moreno ontdekte dat therapeutische resultaten konden bereikt worden door het in actie brengen van gebeurtenissen en persoonlijke belevingen in het bijzijn van een betrokken groep.

Eén van zijn filosofische basisgedachten is dat de mens beschikt over een enorme dosis creativiteit die hij niet tot uiting kan brengen omdat hij beperkt wordt door een aantal culturele rollen die hem worden opgelegd. Het zijn die rollen die iemand beletten zichzelf te zijn en zich ten volle te ontwikkelen.
Psychodrama is het best onder te brengen binnen de Humanistische psychologie en heeft duidelijke raakvlakken met de Existentiële psychologie enerzijds en de Gestaltpsychologie anderzijds.

Centraal gedachtegoed binnen deze stromingen is dat de mens als sociaal wezen streeft naar ontplooiing van eigen individualiteit, persoonlijke mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

In tegenstelling tot andere vormen van groepstherapie haalt psychodrama geen therapeutisch effect uit de onderlinge verhoudingen binnen de groep. De werkwijze van psychodrama is deels ontleend aan het theater. Zo staat er tijdens een psychodrama sessie altijd één persoon uit de groep centraal. Tijdens de sessie wordt de problematiek van deze cliënt behandeld en vervult deze persoon zelf de hoofdrol in de scènes die gespeeld worden. De therapeut is te vergelijken met een regisseur en neemt tijdens het “psychodrama” een sturende en structurerende houding aan. Naast het geven van opdrachten en het leiden van de sessies zorgt de psychodramatherapeut voor een veilige sfeer binnen de groep.

Psychodrama is ervaringsgericht en leert de cliënt om creatiever met zichzelf en de omgeving om te gaan. Daarnaast stelt psychodrama zich tot doel het zelfbewustzijn van de cliënt te vergroten. De cliënt krijgt meer inzicht in zichzelf en de eigen behoeftes.

Psychodrama als techniek blijkt uitermate geschikt voor de behandeling van relationele problemen, intra-psychische conflicten, existentiële vragen, sociale of emotionele stoornissen, depressie…
Binnen een veilig kader en met de hulp van een ondersteunende groep begeleiden de director en co-director de protagonist doorheen de verschillende stadia:

    De Warming-up-fase
    De Actiefase
    De Sharingfase
    Processing, indien het een didactische groep betreft

Psychodrama mag niet verward worden met het klassieke toneelspel. De hoofdrolspeler, of protagonist, kan niet uit zijn rol vallen. Hij speelt immers zichzelf en wordt dankzij het aanspreken van cognitie, emotie, taal en actie gestimuleerd tot het verkennen en het verdiepen van de eigen beleving.

Bronnen

http://www.therapiehulp.nl/

http://www.steenhout.net/psychodrama/

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychodrama

http://www.steenhout.net/psychodrama/

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.