Seks en alcohol-/drugsmisbruik

Wat

Ondanks intensief voorlichtingswerk blijven een aantal stereotype misvattingen in verband met drugs bestaan. Drugs worden te vaak geassocieerd met illegale. drugs. Naast de maatschappelijk niet aanvaarde drugs zoals marihuana, hasjiesj, LSD, cocaïne en heroïne dienen alcohol, tabak, bepaalde psychofarmaca en 'snuifmiddelen' als volwaardige drugs beschouwd te worden. Vooral jongeren zijn creatief in het bedenken van steeds maar nieuwe genotsmiddelen : dit gaat van snuiven aan Tippex verdunner(wat trouwens nu omwille van het gevaar uit de handel is genomen) tot het drinken van te grote hoeveelheden hoestsiropen en dit laatste niet om medische redenen.

We willen eerst  kort een opsomming geven van mogelijke drugs om daarna iets meer in te gaan op relatie seks en alcohol/drugsmisbruik.

1. Soorten drugs

Nog steeds bestaat de neiging om de betekenis van het woord drug te eng te nemen. Men denkt in de eerste plaats aan maatschappelijk niet aanvaarde drugs, met name de echte 'verdovende middelen' (zoals morfine en heroïne) en andere drugs die hiermee gelijk gesteld worden (LSD, cocaïne)
Drugs zijn middelen die de gebruikers ervan in die mate beïnvloeden dat zij zichzelf en hun omgeving op een andere wijze beleven.. Sommigen zijn hiervan bij ons maatschappelijk aanvaard denk aan tabak en alcohol, andere zijn dit duidelijk niet, zoals heroïne.

a:Alcohol

Alcohol is en blijft de meest gebruikte drug in België, ook bij jongeren. Het alcoholgehalte kan sterk verschillen naargelang het soort alcoholische dranken
bier (2,5 10%), wijn (8 13%),sterke drank (30 80 %).
Bij de meeste mensen verwekt matig alcoholgebruik een gevoel van algemeen welbevinden en ontspanning; het zelfvertrouwen neemt enigszins toe en het leggen van sociale contacten verloopt gewoonlijk vlotter. Alcohol vervult in onze cultuur verschillende symbolische functies : met name staat het voor mannelijkheid, kracht, warmte energie, gezelligheid, gastvrijheid en dergelijke. Het betreft hier een ontremmend effect, doordat bepaalde remmende hersenfuncties in toenemende mate worden uitgeschakeld. Bij ernstige intoxicaties ontstaan allerlei stoornissen zoals onder meer verbaal en fysisch ontremd tot openlijk agressief gedrag, stoornissen van de aandacht, het concentratievermogen, het gezichtsvermogen, het evenwicht, de gang en de spraak.

b:Tabak

Tabak is een bij ons breed verspreid genotmiddel. De positief beleefde effecten bij het roken zijn vooral licht stimulerend, met name het gevoel van een extra spankracht en van een groter concentratievermogen, en ontspannend. Meestal begint men als jongere te roken uit nieuwsgierigheid, om zich volwassen en zelfstandig voor te doen, om indruk te maken of uit vrees om uit de groep van leef tijdsgenoten gestoten te worden. Belangrijk voor de schadelijke gevolgen van het roken is de samenstelling van de rook die ontstaat door een onvolledige verbranding: nicotine, dat tot verslaving kan leiden, koolmonoxide en teer, dat lichamelijke schadelijke gevolgen heeft.

c: Psychofarmaca(geneesmiddelen )

Psychofarmaca zijn die geneesmiddelen die door de beïnvloeding van het zenuwstelsel specifiek psychisch actief zijn. Sommigen hebben een dempend effect (zoals de pijnstillende middelen, de kalmeermiddelen, de slaapmiddelen), anderen een opwekkend effect(stimulerende middelen).
Wat de pijnstillende middelen betreft dient onderscheid gemaakt te worden tussen de 'banale' en de 'narcotische' of 'verdovende' pijnstillers. De banale pijnstillers zoals Aspirine en vele andere worden massaal gebruikt. Bij overmatig gebruik kunnen ze echter ook schadelijk zijn, vb. de stof fenacetine, dat in veel pijnstillende poeders is verwerkt kan een ernstige nierbeschadiging veroorzaken. De meest riskante pijnstillende middelen zijn de verdovende middelen als morfine (afkomstig van opium) en synthetische narcotica. Het risico tot ernstige vormen van verslaving is zeer groot.
De kalmerende middelen zijn een heterogene verzamelgroep van dempende en angstwerende middelen. Ze worden tranquillizers genoemd. Bij overmatig gebruik kan verslaving optreden. Deze geneesmiddelen worden veel in de psychiatrie toegepast.
De klassieke slaapmiddelen zijn vooral de barbituraten of barbituraatderivaten. Bij het overschrijven van de gewone dagdosis ontstaat er een risico voor afhankelijkheid en eventueel vorm van verslaving.
De traditionele stimulerende middelen of opwekmiddelen zijn o.m. de amfetaminen. Deze middelen worden vaak in de sport gebruikt als doping. Ze worden ook gebruikt tijdens de blok en examens en in het kader van vermageringskuren. Overmatig gebruik zijn ook weer erg riskant, zeker als niet voldoende rust wordt genomen.

Sommige stimulerende geneesmiddelen komen terecht in de illegale drugshandel vb.speed, XTC of andere amfetamines (zie verder bij de indeling).
Bijzondere aandacht moeten we hebben voor stoffen die in gewone geneesmiddelen voorkomen maar die in grote hoeveelheden ook opwekkend, stimulerend of kalmerend kunnen zijn. Zo hebben de laatste tijd meer en meer pubers hoestsiropen ontdekt (vooral die waar de stof codeïne inzit). Ze gaan hier mee experimenteren en vergeten vaak dat dit middel eigenlijk alleen maar dient om in de juiste dosering hoest te stillen. Grote hoeveelheden ervan innemen kan tot zeer ernstige lichamelijke letsels leiden.

Het adequaat gebruik van psychofarmaca kan de kwaliteit van het leven verbeteren. Zij worden echter te veel gebruikt om menselijk leed tijdelijk te onderdrukken en beletten dat een positieve verwerking van levensproblemen tot stand komt of dat er iets aan de werkelijke oorzaken wordt gedaan. De mentaliteit alsof er voor elk probleem een pil bestaat, die stilaan bij volwassenen ingeburgerd is, wordt in toenemende mate door jongeren overgenomen. Vaak worden deze middelen ook aangewend bij zelfmoordpogingen door jongeren.

d:Snuifmiddelen

Met snuifmiddelen worden vluchtige stoffen bedoeld die gemakkelijk in de handel verkrijgbaar zijn en die bij het opsnuiven een kortdurende bedwelming veroorzaken. Illegale drugs zoals heroïne en cocaïne die ook opgesnoven worden zijn niet vluchtig en worden hier niet bij gerekend. Het zijn oplosmiddelen, schoonmaakproducten, ontvlekkers, verf  en lakverdunners en allerlei lijmen (onder andere voor vliegtuigmodellen). De meest voorkomende gebruikswijzen zijn het aanbrengen van het product op een zakdoek, of een prop watten of in een plastiek zak. Het effect is vluchtig en bijgevolg weinig indringend. Wanneer echter het opsnuiven lang wordt doorgezet (door bijvoorbeeld een plastiek zak over het hoofd te trekken), bestaat het gevaar dat het product verder wordt opgesnoven, ook als de persoon bewusteloos wordt, zodat ernstige intoxicatie ontstaat. Het gebruik van snuifmiddelen bij jongeren komt zeer vaak voor als modeverschijnsel, ook al omdat men er vrij makkelijk aan kan geraken. De meeste jongeren beseffen meestal niet de ernstige gevaren die aan deze producten verbonden zijn.

e:Illegale drugs

De belangrijkste subcategorieën van de illegale drugs zijn cannabisproducten (marihuana en hasjiesj), de hallucinogenen (LSD ,...), cocaïne en andere illegale stimulerende middelen en de illegale opiaten (opium, heroïne en andere).

1.Cannabisproducten

De cannabisproducten marihuana en hasjiesj zijn afkomstig van de Indische hennepplant of Cannabis sativa.
Marihuana (weed, wiet) is de gedroogde en verkruimelde vrouwelijke hennepplant. Marihuana ziet eruit als fijne tot grove thee en varieert in kleur van grijsgroen tot groenbruin. Hasjiesj ontstaat door delen van de hennepplant die met hars bedekt zijn te koken in een oplosmiddel, of de hars van de plantte schrappen. De hars wordt dan gevormd tot brokken die in kleur uiteenlopen van lichtbruin tot zwart. Hasjolie is een alcoholisch extract van marihuana en hasjiesj. Hennepplanten groeien ook hier, maar van de planten die hier gedijen kunnen bijna geen drugs gemaakt worden omdat het klimaat belangrijk is voor het ontstaan van de hars.In serres slaagt men daar soms wel in : de hasjiesj die hiervan gemaakt wordt noemt men wel eens nederwiet.

De concentratie van psychoactieve bestanddelen is zeer verschillend naargelang de geografische herkomst van de oorspronkelijke plant en van de wijze van bereiding en van de zuiverheid van het product.
De actieve stof in de hennepplant die voor het bewustzijnsveranderende effect zorgt heet cannabinol. De effecten bij de gebruiker zijn complex en qua aard en intensiteit moeilijk voorspelbaar. Het product wordt meestal gerookt(blowen of smoren), al of niet vermengd met gewone tabak in de vorm van een gerolde sigaret(joint of stick) of in een klein pijpje of waterpijp,de zgn hasjolie, dit is hasj vermengd met aceton.. Hasjiesj wordt ook vaak gekauwd en soms in gerechten verwerkt. Zo is in Nederland een soort cake te koop (Spare cake), waarin hasjiesj is verwerkt. Het nadeel van deze cake is dat de hasj hierin ongelijk is verwerkt zodat je nooit weet welke hoeveelheid men verbruikt.

Het overwegend effect is een gevoel van rust, ontspanning en welbevinden. Verder kunnen gedachtevlucht, droomtoestanden en zogenaamde geestverruimende effecten ontstaan evenals gezichts  en gehoorillusies, zeldzaam ook wanen en hallucinaties. Men gaat giechelen om onbenullige zaken. Tijd en ruimte worden op een andere manier beleefd. Na het gebruik is er een gevoel van loomheid en slaperigheid. Een hongerig gevoel met soms behoefte aan zoetigheid kan voorkomen. Het gebruik van grote hoeveelheden kan evenwichtsstoornissen veroorzaken. De ogen worden vaak overgevoelig voor licht, de polsslag sneller, er is een geringe ademhalingsversnelling en de bloeddruk stijgt. Grote neerslachtigheid of paniek kan soms voorkomen en dit vooral in combinatie met andere drugs zoals LSD. Deze producten hebben een vooral psychologisch verslavend effect(de overweldigende drang om het middel te blijven gebruiken) en slechts bij langdurig gebruik een lichamelijke verslaving(stoppen met het product geeft lichamelijke ontwenningsverschijnselen)..
Jongeren beginnen hasjiesj of marihuana te gebruiken, meestal niet omwille van problemen, wel om te experimenteren, om erbij te horen, het gevoel te hebben opgenomen zijn in een groep. De eerste joint krijgen ze vaak van vrienden. In Nederland zijn deze (soft) drugs in de koffieshops vrij te koop. In België zijn ze verboden.Zelfs het telen van de plant is wettelijk niet toegelaten. Deze drugs worden door jongeren het meest gebruikt als eerste kennismaking met drugs, vooral omdat je er in Nederland zo makkelijk aan kan geraken. Het wordt overal verkocht. De meeste jongeren stoppen na de eerste maal. vooral omdat ze er ook veelal erg misselijk van worden. Een beperkte groep blijft het middel gebruiken. De echte druggebruikers stappen meestal snel over naar sterkere drugs omdat het effect hen te beperkt lijkt.
Het gevaar van deze hennepproducten zit bijgevolg niet zozeer in het product zelf, maar in het risico dat men sterkere drugs (harddrugs) gaat gebruiken.

2. Hallucinogenen

Van alle hallucinogenen is LSD het meest bekend. LSD is een synthetisch bereid wit poeder. LSD is uitgesproken actief in zeer kleine dosissen (0.1 mg). Over het algemeen heeft men LSD minder onder controle dan de cannabisproducten.
LSD is te krijgen in vloeibare vorm, capsules en pillen, maar de meest gangbare vorm is de zogenaamde 'papertrip'. Vloeibare LSD wordt gedruppeld op vloeipapier en dan verdeeld in kleine stukjes van ongeveer een vierkante centimeter. De papertrips verschillen in sterkte. De stukjes papier worden dan ingenomen. Een andere mogelijkheid is het innemen via een klontje suiker.

Een gemiddelde trip begint een half uur tot een uur nadat hij is ingenomen, de piek ligt tussen de 2 en 6 uur later en na ongeveer 12 tot 24 uur is het middel uitgewerkt. De trip heeft een golfachtig karakter. De stemming wisselt soms in enkele minuten of zelfs seconden, dan weer in enkele tientallen minuten. Men heeft vaak het gevoel buiten zijn lichaam te treden. Je geest is ergens anders.
De negatieve reacties zijn eveneens moeilijk voorspelbaar. Euforische belevenissen, allerlei. waarnemingsveranderingen, zintuiglijke verwisselingen, gevoel van tijdloosheid, uitzonderlijk inzicht en superieure creativiteit kunnen omslaan in angst, paniek, depressie, ziekelijk wantrouwen en wanen.

Je lichaam went snel aan LSD. Na 24u heb je al een hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. LSD kan ernstige psychische schade veroorzaken o.a. psychose of aanhoudende hallucinaties.

Een groot probleem bij LSD zijn ook de badtrips of flippen genoemd : de trip neemt een nachtmerrieachtige wending aan. Gebeurtenissen om je heen (iemand die de kamer binnenkomt of een voorwerp dat valt) kunnen plotseling heel bedreigend op je afkomen. Vaak komt na een zekere tijd na het gebruik (soms één dag tot één week) het flashbackeffect naar voor : het kan een korte prettige, maar ook badtrip zijn.

Tussen haakjes : sommige junkies proberen het tripeffect van LSD na te bootsen met paddestoelen , namelijk die  psilocybine bevatten (zoals psilo's). Deze stof zit in meer dan 20 verschillende soorten paddestoelen. Ze zien er allemaal anders uit. Paddestoelen worden in hun geheel gegeten. De werkzame stof is afhankelijk van het seizoen, het klimaat, de grootte en de leeftijd van de paddestoel. Ook gewicht en maaginhoud van de gebruiker spelen een rol. Het risico van paddestoelen is dat een aantal van hen zeer giftig zijn en ze vaak moeilijk te onderscheiden zijn van de niet giftige soorten. Je weet ook nooit hoe sterk het effect zal zijn bij het eten van de paddestoel.

3. Cocaïne

Cocaïne is afkomstig van de cocaplant, sinds lang bekend bij de indianen in Peru en Bolivië, die cocabladeren kauwen om vermoeidheid en hongergevoelens te onderdrukken. Cocaïne ook wel 'coke' of 'snow' genoemd is afkomstig van de bladeren van de cocastruik die groeit in Peru, Bolivië, Chili, Colombia en Brazilië. Cocaïne wordt langs scheikundige weg vrijgemaakt en o.a. vroeger in de geneeskunde gebruikt voor plaatselijke verdoving. Cocaïne werd ook verwerkt in thee, wijn, neuspoeders (snuif middelen uit de jaren vijftig) en frisdranken (Coca cola). Na het bekend worden van de schadelijkheid nam het medisch en industrieel gebruik snel af. In kringen van artiesten, intellectuelen en zakenmensen werd cocaïne in het Westen en vooral in de Verenigde staten een mode drug. Cocaïne is vooral de drug van de betere kringen. Cocaïne is een wit tot witgeel poeder met een overwegend bittere smaak. Cocaïne wordt meestal gesnoven (spiegel).
Sommigen combineren het met heroïne ('speedbal'). Cocaïne gekookt met natriumcarbonaat noemt men 'crack'. Crack wordt als capsule in een klein pijpje gerookt.Dit chemisch derivaat van cocaïne in de vorm van grote bruinachtige kristallen wordt ook geïnhaleerd via een waterpijp, waardoor hogere concentraties in de hersenen bereikt kunnen worden.

Cocaïne werkt stimulerend op de hersenen. Bruisende energie en een gevoel van opwinding en grote helderheid zijn de eerste effecten van het gebruik. Men voelt zich sterk, actief, spraakzaam en vol zelfvertrouwen. Inspanningen kunnen lang worden volgehouden zonder dat men honger, dorst of vermoeidheid voelt. Maar het lichaam geeft geen waarschuwingssignalen meer. De gebruiker weet niet dat zijn lichaam wordt overbelast. Dit kan tot uitputting leiden. Het wegvallen van remmingen veroorzaakt bovendien agressief en onaangenaam gedrag.0ok seksuele remmen vallen weg zodat ongecontroleerd seksueel met risico's op aids of ongewenste zwangerschappen toenemen. Door regelmatig of overmatig gebruik kunnen angsten en waanvoorstellingen voorkomen. De gebruiker heeft het gevoel dat kleine beestjes over de huid kruipen en voelt zich rusteloos en opgejaagd. Het geluksgevoel slaat om in diepe neerslachtigheid. Bij het snuiven treedt het piekeffect na enkele minuten op. Na 15 30 minuten is de werking praktisch voorbij.

Spuiten geeft een bijzonder snel en hevig effect, dat circa 10 minuten aanhoudt. Nog intenser is het effect na het roken van crack. De roes is korter waardoor men sneller opnieuw een portie nodig heeft zodat verslaving onvermijdelijk is.
Strikt genomen is er geen lichamelijke afhankelijkheid. Het stoppen met gebruik gaat niet gepaard met lichamelijke ziekteverschijnselen, tenzij tekort aan slaap willen inhalen, vraatzucht . ...De kans op geestelijke afhankelijkheid is zeer groot. De gebruiker heeft het gevoel zonder cocaïne niet meer goed te kunnen functioneren.

Intensief en langdurig gebruik kan ernstige lichamelijke en geestelijke problemen opleveren. Bij het snuiven kan het tussenneusschot op de duur beschadigd worden. Er is een verhoogde kans op hart  en vaatproblemen, ademhalingsmoeilijkheden en leverbeschadiging. Ook het lichaam geraakt oververmoeid en uitgeput. Hierdoor verdwijnt de weerstand tegen allerlei infectieziekten. Het gebruik van grote hoeveelheden kan een zogenaamde cocaïnevergiftiging tot gevolg hebben : krampen en flauwvallen zijn daarvan kenmerken. De behoefte om het middel te blijven gebruiken gaat de belangstelling en interesse voor het alledaagse leven overheersen. Het leven draait nog slechts om en door coke. Door het gebruik krijgt men moeilijkheden op het werk, op school, in het gezin,... Bovendien is cocaïne zeer duur zodat men door financiële problemen in de criminaliteit verzeild geraakt.

4. Opiaten

Opiaten (opium, morfine, heroïne) hebben een sterke verdovende werking op het centrale zenuwstelsel. De ervaring van pijn , maar ook van angst en andere onlustgevoelens valt weg; na het gebruik ervan. Opiaten geven de gebruiker een gevoel van welbevinden.

Opium bestaat uit het gedroogde sap van de onrijpe. papaverbol (Papaver Somniferum).Het gebruik van opium als genees  en genotmiddel is al duizenden jaren oud. Pas in het begin van deze eeuw werd het medisch gebruik omwille van de zeer verslavende werking en de schadelijke gevolgen beperkt.
Morfine wordt uit opium gemaakt en als pijnstiller in de medische wereld gebruikt. Het is zeer verslavend en wordt dan ook alleen bij terminale patiënten toegepast.

Heroïne werd oorspronkelijk door artsen uit morfine ontwikkeld als behandeling van verslaafden aan opium en morfine. Het duurde twaalf jaar voor de medische wetenschap erachter kwam dat heroïne verslavend werkt en dit zelfs nog sneller dan andere opiaten. Het medisch gebruik nam snel af, maar intussen had heroïne de plaats van opium en morfine op de drugsmarkt ingenomen.

Pure heroïne is meestal een wit kristalpoeder met een bittere smaak. Het is in water oplosbaar. Soms kan heroïne door een bepaalde productiemethode bruin of grijs van kleur worden.

Heroïne wordt gerookt, gesnoven of gespoten. Omdat het product zo sterk is, is het ook het meest geliefd bij druggebruikers. Dit jaagt de prijzen op de drugsmarkt de hoogte in (3000 tot 4000 fr. voor de dagelijkse hoeveelheid). Daarom dat de meeste heroïne niet zuiver wordt aangeboden. Hij wordt vaak vermengd met nevenproducten, laxeermiddelen, suiker,waspoeders... Meestal bestaat het verkochte goedje uit 60 % zuivere heroïne. Junkies weten dat. Het gevaar alleen is dat er soms ook zuiverdere heroïne wordt aangeboden. Als men dan de gebruikelijke dosis inspuit, krijgt men het risico op overdosis met de dood tot gevolg.

Een eerste gebruik van heroïne wordt net zoals het eerste glaasje of sigaret in de meeste gevallen als onaangenaam ervaren. Misselijkheid en overgeven kunnen voorkomen. Pas na verloop van tijd gaat de gebruiker het effect waarderen. Er ontstaat een toestand waarin alle onlustgevoelens als pijn, verdriet , honger e.d. verdwijnen. Zoals de negatieve gevoelens wegvallen, vallen ook de positieve gevoelens als verliefdheid, blijdschap, seksuele gevoelens weg; De gebruiker komt in de zogenaamde opiatenroes terecht. De behoefte aan opiaten neemt geleidelijk toe.

Lichamelijke gewaarwordingen zijn slaperigheid en gevoelloosheid. De oogpupillen vernauwen zich tot de grootte van een speldenknop. Ademhaling en polsslag worden langzamer, terwijl de lichaamstemperatuur daalt. Eetlust neemt af. Een te grote dosis kan bewusteloosheid veroorzaken. De tragere werking van het hart, met ernstige ademhalingsstoornissen kunnen de dood tot gevolg hebben.
Heroïne leidt gemakkelijk en snel tot verslaving (na 2 of 3 maal gebruik reeds), waarbij steeds grotere hoeveelheden van de drug dienen te worden gebruikt. Er is zowel geestelijke afhankelijkheid (onweerstaanbare drang om het middel te gebruiken) als lichamelijke afhankelijkheid. Het lichaam past zich aan het middel aan. Als gevolg daarvan gaat het stoppen met het gebruik met hevige lichamelijke en geestelijke reacties gepaard (afkickverschijnselen). Deze onthoudingsverschijnselen beginnen 4 tot 6 uur na het laatste gebruik. Ze bestaan uit rusteloosheid, angst, slapeloosheid, beven, krampen, misselijkheid, overgeven, diarree en zenuwpijnen. De gebruiker zal alles proberen om deze toestand te voorkomen. Daarom gaat hij weer gebruiken.
Het risico is dat de gebruiker volkomen in de ban van de drug geraakt. Ze glijden af naar steeds intenser, dwangmatiger gebruik, waaraan uiteindelijk alles wordt opgeofferd. Verslaafd zijn aan heroïne kost veel geld. De verslaafde maakt al zijn geld op, leent geld bij vrienden en familie. Meestal verzeilt hij na een tijd in de kleine criminaliteit om maar aan geld te geraken. Vrouwen beginnen met prostitutie. Om hun eigen gebruik te financieren verkopen vele verslaafden heroïne (dealen). Gebruikers geraken op de duur in een totaal isolement. Soms geraken ze in de gevangenis.
Door te spuiten loopt de gebruiker de kans op een ontsteking op de injectieplaats, met bloedvergiftiging en spuitenhepatitis (leverontsteking). Door elkaars injectiespuit te gebruiken kan besmet bloed worden overgebracht. Spuiters vormen ook een risicogroep voor AIDS. Voor hen die verslaafd zijn is medische en psychosociale behandeling nodig. De verslaafde zal eerst lichamelijk moeten ontwennen. Deze fase in de behandeling duurt maximaal enkele weken. Hiervoor geeft men vaak juist gedoseerde hoeveelheden methadon, een chemisch vervangmiddel van heroïne. Methadon is eveneens zwaar verdovend en verslavend. Het is op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Methadon heeft een langere werkingsduur (24u ) t.o.v.. heroïne (6u). Methadon wordt meestal in vloeibare vorm via een lepeltje ingenomen om een illegale handel ervan tegen te gaan.
Om los te komen van de geestelijke afhankelijkheid heeft de heroïneverslaafde soms maanden tot jaren nodig. Dit kan vaak alleen als hij in een ontwenningscentrum wordt opgenomen.

f: Scheikundige illegale drugs (amfetamines, speed,XTC)

Amfetamines zijn synthetische pepmiddelen. Tijdens de tweede wereldoorlog werden vooral deze middelen aangewend door soldaten en vliegeniers om vermoeidheid te verdrijven en lichamelijke en geestelijke arbeid langer vol te houden. De epidemie van de amfetamineverslaving ontstond later, vooral in de U.S.A. en de Scandinavische landen.

Andere namen zijn stimulantia en wekaminen. Amfetamines worden vooral via de mond ingenomen. Het geeft een algemeen stimulerend effect. In de medische wereld kunnen in uitzonderlijke gevallen en bij duidelijke indicaties amfetamines voorgeschreven worden o.a. bij slaapziekte, als eetlustremmer en bij de behandeling van hyperkinetische kinderen.

Jammer genoeg menen sommige mensen amfetamines te moeten gebruiken
 om prestaties op te drijven
 als oppepmiddel
 tegen vermoeidheid (examenperiode)
 als doping bij sport
 om meer zelfvertrouwen, grotere besluitvaardigheid te krijgen
 om af te slanken

Sommige gebruikers snuiven of spuiten amfetamines: dan meestal SPEED genoemd. Deze manier van gebruiken levert een hoge concentratie in het bloed en het beoogde effect is heviger.
Bij kort en intensief gebruik bij o.a. examens en sportprestaties zit het groot gevaar in het negeren en tot zwijgen brengen van fysiologische alarmsignalen, zoals vermoeidheid, honger, enz. Door een tekort aan slaap en rust gaan gebruikers hun reserves aanspreken. Dit kan leiden tot volledige uitputting. Ook beperktere dosis geeft reeds hartkloppingen, hogere bloeddruk, misselijkheid en verwijding van de oogpupillen. Tevens vermindert de zelfkritieken de realiteitszin. Bij mensen die lange tijd veel amfetamines gebruiken komen agressiviteit, overmatige spraakzaamheid en een verwarde gedachtegang voor.
De toestand wordt ernstiger als er bepaalde vormen van geestelijke gestoordheid optreden. Ze zien, horen en voelen dingen die niet bestaan en hebben het gevoel achterna gezeten te worden. Er ontstaat vrij snel een geestelijke afhankelijkheid en de gebruiker heeft steeds grotere hoeveelheden van het middel nodig om het gewenste psychische effect te krijgen. Bij bezigheden die een zekere controle of extra concentratie vereisen, zoals autorijden, is het gebruik van amfetamines levensgevaarlijk.
Een bijzondere vorm van amfetamines die nu bij de jeugd erg populair zijn is XTC of ECSTASY. XTC is chemisch bekend als methyleendioxymethamfetamine of MDMA. Het wordt om deze reden apart geklasseerd als een hallucinogeen amfetamine, een drug die de effecten van LSD en amfetamine combineert. XTC wordt geassocieerd met de 'acid house' rage en dansmuziek. XTC heeft naast een oppeppend effect ook een bewustzijnsveranderend effect.
Het uitzicht van XTC verschilt naargelang de zuiverheid en varieert van witte tabletten tot roze, gele of doorzichtige capsules. XTC wordt via de mond ingenomen. Door het grote succes van XTC bij de jeugd is er momenteel ook vele 'gevaarlijke' namaak op de markt. Ontvlekkers, lijmoplossers tot zelfs waspoeder is in XTC tabletten aangetroffen. De potentiële gebruiker moet weten dat hij zeer grote risico's neemt door deze gevaarlijke en vaak onbekende stoffen in te nemen. Het effect van MDMA is na 20 tot 60 minuten voelbaar en kan verschillende uren duren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel in maag en darmen (op een lege maag werkt het product sneller) Zoals bij LSD kunnen de psychologische effecten positief of negatief zijn, afhankelijk van de stemming en de verwachtingen van de gebruiker.

Volgende effecten kunnen worden waargenomen
-euforie, gelukzalig gevoel van sereniteit en kalmte
-verhoogde empathie; versterkte sensuele gevoelens
-desoriëntatie, tintelend gevoel, spanning in benen en kaken, zweten
-verminderde eetlust, droge mond, verwijde pupillen, versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk
-soms misselijkheid, benauwd gevoel, angst, paniek, verwarring en hallucinaties.

Deze effecten houden op wanneer het gebruik wordt stopgezet. Echter zoals bij het gebruik van LSD kunnen neveneffecten voorkomen zoals uitputting, vermoeidheid, depressieflashbacks, angstaanvallen, woedeaanvallen.
Fysische afhankelijkheid komt niet voor. Gebruikers ontwikkelen wel een tolerantie en dienen steeds grotere hoeveelheden of grotere concentratie te nemen om hetzelfde effect te bereiken. XTC wordt in clandestiene laboratoria gemaakt met alle gevolgen voor de kwaliteitscontrole en de zuiverheid . Zeer giftige nevenproducten kunnen door fouten in de bereidingswijze aanwezig blijven (vb loodacetaat) en kunnen als gevolg daarvan zelfs in kleine dosissen onverwacht dodelijk zijn. Meestal worden XTC  doden niet onmiddellijk als drugsdoden gekend. Een aantal neemt deze drugs in dancings en geraakt gedood in het verkeer. Een aantal sterft via lichamelijke kwalen zoals een kapotte lever, nieren die niet meer adequaat functioneren of via een hartstilstand. Gebruik van XTC en de sfeer er rond geeft aanleiding tot onveilig seksueel gedrag, wat de Aids verspreiding in de hand werkt. Daarenboven geeft het veelvuldig gebruik van XTC aanleiding tot een inhibitie van het orgasme en tot impotentie.

2. Herkennen en miskennen van drugproblemen

Alcohol  en andere drugproblemen worden vaak miskend, in de eerste plaats door de betrokkene zelf, maar ook door de omgeving en zelfs door professionele hulpverleners.Er zijn drie hoofdelementen die voortdurend in wederzijdse wisselwerking met elkaar staan. We bedoelen, ten eerste : de drug die naargelang de dosis en toedieningswijze specifieke eigenschappen vertoont ; ten tweede : de gebruiker met zijn individuele karakteristieken ; en  ten derde : de verschillende sociale leefmilieus (met name woon  en gezinsmilieu, studie  en beroepsniveau, vrijetijdsmilieu of anders gezegd : middel, mens en milieu.

Wat het ontstaan betreft van alcohol  en andere drugproblemen worden de reële achtergronden al te vaak uit het oog verloren. Men staart zich vaak blind op het middel dat gebruikt wordt, vooral wanneer het maatschappelijk niet aanvaarde drugs betreft. Drugproblemen bij jongeren zijn in de eerste plaats jongerenproblemen en hebben te maken met de unieke leefsituatie van deze jongeren.

Het verloop van drugsproblemen is procesmatig en kan schematisch in fasen beschreven worden. In elke fase kunnen er zich problemen voordoen, maar het risico vergroot naargelang men verder gevorderd is in het verslavingsproces. Gelukkig houden de meeste gebruikers op na het eerste contact en de fase van het experimenteren. Vaak blijft men gebruiken als men persoonlijke problemen heeft of problematische levensomstandigheden aan de orde zijn.

Zeker bij jongeren spreekt men te snel van verslaving. Teneinde drugproblemen op hun juiste wijze te schatten, dienen deze noch geminimaliseerd, noch gedramatiseerd te worden. Bij de maatschappelijk aanvaarde drugs (alcohol, tabak en geneesmiddelen) worden risico's over het algemeen te veel geminimaliseerd tot er zich problemen van enige omvang manifesteren. Bij maatschappelijk niet aanvaarde drugs gaat men meestal vlug panikeren. Vooraleer bij deze laatste op hol te slaan is het van belang enige duidelijkheid te hebben over het druggebruik zelf (soort drug, hoeveelheid, frequentie, herkomst) en te trachten te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is (druggebruik als signaal voor ernstige achterliggende problemen of een tijdelijk probleem van een jongere die zijn eigen identiteit aan het aftasten is en zijn onafhankelijkheid tracht te verwerven, eventueel met grensoverschrijdingen. Men mag niet vergeten dat bepaalde jongeren zelf hun druggebruik in hun verhalen overdrijven om indruk te maken, om stoer te doen, of om vervangende drugs (methadon, geneesmiddelen) op legale wijze te bekomen. Men dient echter steeds zeer alert te zijn, ook wanneer druggebruik na korte tijd ophoudt.

3.Alcohol en seks

Door de verdovende en ontremmende werking van alcohol kan het invloed hebben op de seksuele beleving. De manier waarop is afhankelijk van hoeveel je drinkt en of je al dan niet regelmatig veel drinkt. De sociale aanvaarding van het gebruik van alcohol is groot. Een paar glazen alcohol af en toe kan geen kwaad. Je bent meer ontspannen en je zin in seks kan toenemen. Maar wanneer je langere tijd elke dag alcohol gebruikt, heeft het wel degelijk invloed op je seksleven. Het kan leiden tot onbeschermde seks. Chronisch drinken verstoort de menstruatiecyclus en kan tot impotentie leiden.

Wat is het effect van het bloedalcoholgehalte (uitgedrukt in promillage)?

0.5 promille - 2 glazen - Er is concentratievermindering, ontremming. Je bent in de wind.
1.0 promille - 4 à 5 glazen - Je bewegingen worden minder gecontroleerd. Je bent dronken
2.0 promille - 8 à 10 glazen - Je strompelt en kan niet meer duidelijk praten, je bent emotioneel niet zo stabiel. Je bent erg dronken.
3.0 promille - 13 à 15 glazen - Je hersenen zijn nu zo gebaad in de alcohol dat je bijna niet meer op prikkels kan reageren en je begrijpt niet meer wat er in je omgeving gebeurt.
4.0 promille - 16 à 20 glazen - Je valt in een slaap waaruit je moeilijk kan gewekt worden
5.0 promille - 20 à 25 glazen - Je bent in een coma, je hersenen kunnen je ademhaling en je hartslag niet meer op peil houden. Deze functies kunnen uitvallen met de dood als gevolg.

Veel is afhankelijk van de snelheid waarmee je de alcohol drinkt. Indien je over 4 glazen alcohol een hele avond en nacht doet, zal je natuurlijk minder dronken worden (je lever krijgt tijd om het af te breken) dan wanneer je 4 glazen op een uurtje drinkt.

Invloed op seks bij een kleine hoeveelheid:
Alcohol speelt een belangrijke rol bij veel gewenste, maar ook bij ongewenste seksuele contacten. Je kan de risico's verbonden aan seks minder goed inschatten. Maar dat verschilt sterk van persoon tot persoon. Het hangt af van het aantal glazen dat je drinkt, de snelheid van drinken, of je gegeten hebt of niet en je lichaamsgewicht. Over het algemeen raken vrouwen sneller onder invloed dan mannen.

Dat komt omdat vrouwen gemiddeld lichter zijn en daarnaast ook gemiddeld minder lichaamsvocht hebben waardoor ze bij eenzelfde hoeveelheid alcohol een hoger alcoholpercentage in het bloed hebben dan mannen. Kortom :
-Kunnen vrouwen sneller zin krijgen, omdat alcohol een ontspannen gevoel kan geven en de remmingen vermindert. Ze kunnen zelfs wat meer lustgevoelens ervaren. Dat laatste komt omdat alcohol bij vrouwen de testosteronspiegel verhoogt. Testosteron is een belangrijk hormoon bij seksuele activiteit. Een orgasme kan ook wat heviger zijn.
-Kunnen mannen sneller zin krijgen om dezelfde redenen als bij vrouwen. Bij mannen wordt de testosteronspiegel echter wat verlaagd door alcohol. Meestal is dat niet voelbaar, maar in sommige gevallen is een erectie krijgen of behouden wat moeilijker. Klaarkomen kan ook moeilijker worden.

Invloed op seks bij een grote hoeveelheid:
Hoewel men soms wel meer zin krijgt, lukt seks nog amper. Het gevaar op ongewenste seks neemt ook ernstig toe. Men kan niet meer met volle verstand instemmen met seks en na de ontnuchtering heeft men er heel vaak terug spijt van. Kortom:
-Neemt de zin in vrijen bij vrouwen meestal af. Bij vrouwelijke binge drinkers neemt het soms toe. De intensiteit van een orgasme vermindert over het algemeen.
-Kan de zin in vrijen bij mannen toe- of afnemen. Het krijgen en behouden van een erectie wordt echter duidelijk moeilijker. Klaarkomen kan ook veel moeilijker worden.
Heeft een middel een fysiologisch effect, dan spreken we over een invloed op het lichaam. Alcohol en drugs hebben invloed op het lichaam omdat het een opwinding stimuleert of afremt. Bovendien kan middelengebruik het krijgen van een orgasme en de intensiteit ervan beïnvloeden. Dit komt omdat alcohol en andere drugs de hartslag, bloeddoorstroming, prikkeling van het zenuwstelsel, de hormonenproductie… beïnvloeden. Welk effect een middel uiteindelijk heeft is niet éénduidig. De effecten kunnen verschillen afhankelijk van persoon, hoeveelheid, wijze van inname, snelheid van inname, maagvulling, lichaamsgewicht, geslacht, omgevingsinvloeden, sfeer…

Invloed op seks bij langdurig overmatig drinken:
-Neemt zowel bij mannen als bij vrouwen de zin in seks af.
-Bij mannen ook frequente erectiestoornissen voor en een onvermogen om klaar te komen. Impotentie.
-Bij vrouwen neemt de intensiteit van het orgasme sterk af, of is er een onvermogen om een orgasme te krijgen.

Impulsiviteit en seks:
-Veel drinken kan sterk ontremmend werken. Dit is vooral zo bij binge drinkers, die snel veel drinken. Onder die omstandigheden kan je dingen doen die je anders niet zou doen, en misschien ook niet zou willen doen. Je kan overdreven gaan verleiden (al of niet gemeend) en weinig rekening houden met mogelijke gevolgen. Sommige mensen zoeken deze omstandigheden soms op voor de 'kick'. Voor anderen is het echter meer een valkuil, waardoor ze zichzelf (of anderen) emotionele schade toebrengen.

Alcohol en vruchtbaarheid:
-Alcohol en andere drugs kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden, zowel bij mannen als bij vrouwen.
-Lees hier meer over vruchtbaarheid, zwangerschap en alcohol

Wat zijn de gevolgen van langdurig alcoholgebruik?
Vooral lever, hart en hersenen krijgen het zwaar te verduren met als gevolg dat je je steeds slechter gaat voelen. Het belangrijkste effect van chronisch alcoholgebruik op het seksleven Bij mannen:
-de teelballen krimpen in waardoor erectieproblemen ontstaan en problemen met klaarkomen;
-soms kan het zelfs de oorzaak zijn van impotentie;
-door de leverbeschadiging stijgt de oestrogeenspiegel met borstvorming als gevolg.

Bij vrouwen:
-neemt de intensiteit van het orgasme af. Sommige vrouwen kunnen helemaal geen orgasme meer krijgen.
-leidt de leverbeschadiging tot een verhoging van mannelijke hormonen met een verstoorde menstruatiecyclus als gevolg.

Onderzoek

Jonge vrouwen die vaak ongewenste seksuele handelingen beleven tijdens het uitgaan drinken meer alcohol dan anderen die even vaak op stap gaan maar geen negatieve seksuele ervaringen hebben. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. De onderzoekers bevroegen 464 meisjes van 16 tot 25 jaar over hun alcoholgebruik, uitgaans- en seksueel gedrag. Bijna 6 op de 10 van hen had één of meerdere ongewenste seksuele ervaringen. Vaak betuigden ze achteraf spijt, meldt De Telegraaf.nl.  Uit het onderzoek blijkt dat de alcoholconsumptie in nauw verband staat met ongewenste seks. Verder heeft alcohol invloed op het soort en het aantal van ongewilde ervaringen. Latere interviews toonden aan dat ook het gebrek aan sterke principes over seks, groepsdruk en de plaats van overnachting na het uitgaan invloed hebben op ongewenst seksueel gedrag.

4. Drugs en seks

Ook druggebruik kan leiden tot ongeplande en daardoor vaak ongewilde en/of onveilige seksuele activiteiten. Net zoals bij alcohol worden drugs soms bewust gebruikt om de remmingen weg te nemen of te verminderen. Bij volwassenen en jongeren komen deze situaties veelal voor tijdens hun vrijetijdsbesteding: personen maken soms verkeerde keuzes
op relationeel of seksueel gebied onder invloed van alcohol of andere drugs. Omdat er niet altijd met een grote ‘nuchterheid’ onderhandeld, versierd, geknuffeld wordt. Sommige drugs zoals cannabis versterken de gevoelens. Dit kan ook gebeuren op gebied van seks en het kan gaan over positieve gevoelens. Men kan zich intenser verliefd voelen. Jongeren en jongvolwassenen combineren vaak alcohol en seks. Men creërt dan bepaalde verwachtingen over vrijen onder invloed: ze verwachten dat alcohol en druggebruik de remmingen vermindert; jongens denken dat meisjes die onder invloed van alcohol zijn, meer seksueel beschikbaar zijn en minder kieskeurig zouden zijn; meisjes denken dat ze onder invloed meer zin zouden hebben in seks, meer belangstelling zouden krijgen van jongens die seks willen en dat ze zouden instemmen met seksueel contact, wat ze in nuchtere toestand misschien niet zouden doen.  Lees hier verder effecten van verschillende zogenaamde geilmakers.

Voordeel?

In grote lijnen kunnen we wel stellen dat de combinatie seks en drugs lichamelijk “voordeel” oplevert bij een lage dosis en kortdurend gebruik. Toch dienen we dit met enige voorzichtigheid te stellen gezien niet enkel dosis en duur van gebruik het effect bepaalt. Ook het middel, de omgeving (milieu) waarin gebruikt wordt als de persoon (mens) die gebruikt, zullen bepalend zijn voor het effect en het risico. Positieve effecten kunnen zijn: extra sensuele gevoeligheid voor aanrakingen, een langer durende erectie en een heviger
orgasme. Bij mannen kan het orgasme worden uitgesteld en bij vrouwen kan het bevorderd worden.Als men middelen gebruikt heeft dit dus invloed op het lichaam. Eén van de invloeden is het effect op de bloedtoevoer. Sommige producten verwijden de bloedvaten, andere vernauwen dan weer de bloedvaten. Viagra en Yohimbe (die vaak in smartdrugs voorkomen) stimuleren de bloedtoevoer naar de geslachtsdelen. Ze werken onder andere vaatverwijdend in de geslachtsorganen waardoor ze een licht stimulerend effect hebben. Bovendien maken ze de penis en clitoris gevoeliger voor aanrakingen en is er ook een hevigere erectie.

Onveilige seks?

De kans op onveilige seks is hoger bij het gebruik van middelen (alcohol en andere drugs). Jongeren en jongvolwassenen geven aan onveilig te vrijen (geen condoom te gebruiken) door het gebruik van alcohol of andere drugs. Drugs en vooral alcoholgebruik, zijn een belangrijke factor bij ongewenst seksueel contact. Alcohol- en ander druggebruik komt
bijvoorbeeld vaak voor bij seksueel agressief gedrag (verkrachting, aanranding…). Maar alcohol- en ander druggebruik heeft ook een invloed op iemands inschattingsvermogen (ook
van risico’s) en vermindert het vermogen om te onderhandelen/praten over seksueel contact.

Bovendien beïnvloedt middelengebruik het waarnemingsvermogen. Opvallende en aangename signalen komen makkelijker binnen, minder duidelijke aansporingen worden genegeerd of geminimaliseerd. Hypothetisch gesteld: op gebied van seksueel gedrag vallen aanstootgevende signalen meer op dan afremmende signalen. Hierdoor vergroot de kans op seksueel
contact. Daarnaast verlagen sommige drugs zoals alcohol, XTC, cannabis… ook de remmingen. Men voelt zich minder geremd om contact te leggen, emoties worden minder onderdrukt… Dan kan het gebeuren dat men helemaal niet gepland had seks te hebben, maar de contacten door alcoholgebruik vlotter lopen dan gedacht, men minder gereserveerd is.

Door het verlagen van het bewustzijnsniveau, waardoor ook de inschatting van risico’s verlaagt, verhoogt bovendien de kans op ongepland of ongewenst seksueel contact of onveilig vrijen. Een aantal drugs hebben daarbij ook nog de chemische eigenschap om seksueel opwindend te werken. Dit maakt dat men bij aanvang van gebruik misschien helemaal geen zin had in seksueel contact en ook niet voorgenomen had om seksueel gedrag te stellen. Maar bij gebruik van het middel kwam er een verlangen op, waardoor men toch onder invloed seks heeft gehad. Indien men weet dat de psycho-actieve effecten van middelen ook invloed hebben op seksueel gedrag, kan men het eigen seksueel gedrag ook bewust beïnvloeden door alcohol en drugs te gebruiken. Alcohol en cannabis bijvoorbeeld kunnen bewust gebruikt worden om remmingen te verlagen en om een vrijer gevoel te geven bij seksueel contact. Poppers wordt wel eens gebruikt bij anale seks, omdat het de sluitspier helpt ontspannen. Het kan dus zijn, dat als je de effecten van middelen op je seksuele ervaring of gedrag kent, je deze middelen gericht gaat gebruiken om dit effect bij het seksueel contact te realiseren.

Gemakkelijker tot seks overgaan.

Alcohol en andere drugs kunnen helpen om gevoelens meer te uiten. Men wordt socialer, legt gemakkelijker contacten, voelt zich zelfzekerder en stapt op die ene persoon af waar men al zolang iets wou tegen zeggen. De effecten zijn echter sterk verschillend van gebruiker en zijn afhankelijk van omgeving en sfeer. De effecten kunnen ook sterk verschillen van product tot product. Bij XTC kunnen ervaringen intenser en sensueler aanvoelen. Iedereen lijkt aardig, er is een gevoel van wederzijdse vertrouwelijkheid en men heeft
meer behoefte aan praten. Bovendien voelt men zich opgewekt en wil men met iedereen praten, zodat er gemakkelijker contact gemaakt wordt met anderen. Seks onder invloed lijkt dan prettig, alleen wil het lichaam niet altijd mee of heeft men soms seks (met iemand) waarvan men nadien spijt heeft.

Alcohol en andere drugs kunnen gevoelens ook op een negatieve manier beïnvloeden. Vaak versterken ze ook minder aangename gevoelens. Als men een beetje verdrietig is, mag plots de hele wereld vergaan. Bij hallucinerende middelen kan het ook wel gebeuren dat iemand een “bad trip” heeft. Dit kan leiden tot een angstige sekservaring (bv. de sekspartner verandert in een onaantrekkelijk persoon of ruikt heel slecht), waarbij men de zin in seks verliest. Bovendien is een trip vaak een geïsoleerde ervaring waarbij men op zichzelf
gericht is, zodat seks heel afstandelijk kan worden. Bij hallucinerende middelen kunnen er ook gevoelens en gedachten naar boven komen die men niet van zichzelf kent.

Date rape.

Het is niet altijd eenvoudig een onderscheid te maken tussen lichaam en geest. Vaak komen de effecten op lichaam en geest samen voor. Bij een aantal middelen wordt de geest wazig en kan het bewustzijn of het bewust stellen van gedrag verdwijnen. Een aantal drugs kunnen daar bovenop ook voor een extra seksueel verlangen zorgen. Het kan dan gebeuren dat men seksuele signalen geeft aan iemand waar men anders nooit zou voor kiezen. Het gebeurt wel eens dat men in situaties terecht komt die men liever niet had meegemaakt. Soms is
het een ‘date rape’ waarbij de drankjes vermengd zijn met drugs zoals Rohypnol en GHB.  Met drugs kan men het eigen gedrag en gevoel beïnvloeden, maar het gebeurt ook wel dat drugs gebruikt of toegediend worden om de remmingen van iemand anders te verlagen. GHB  en Rohypnol worden om deze reden zelfs ‘date-rapedrug’ of verkrachtingsdrugs genoemd. Wanneer deze middelen gebruikt worden, verlaagt het bewustzijnsniveau en verhoogt de kans op ongewenst seksueel contact.Het gebeurt vaker dat men door alcohol of drugs niet meer weet wat men doet of waarbij de inspanning om zich te verzetten, niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat men seks heeft met iemand die men in nuchtere toestand nooit zou willen. Onder invloed van drugs of alcohol heeft men misschien ongeplande seks met iemand waarbij men een goede relatie met een vriend of vriendin verwoest door vreemd te gaan of door te flirten met het lief van een vriend/in, men raakte ongewenst zwanger, men durft zich niet meer te vertonen, men schaamt zich, men voelt zich vies.

Grenzen verleggen

Alcohol en andere drugs maken ook dat men zich onkwetsbaar voelt, de risico’s minimaliseert of grenzen verlegt. Dit geldt ook voor onveilig vrijen. Jongeren gebruiken minder vaak een condoom wanneer ze vrijen onder invloed van alcohol of andere drugs. Dit verhoogt de kans tot overdracht van hepatitis, HIV en andere soa. Bovendien kan men door gebruik van
middelen onhandig worden, waardoor men moeilijk een condoom kan aanbrengen.

Drugs zoals cocaïne geven stoffen af die de hersenen stimuleren, bijvoorbeeld dopamine. Deze stoffen hebben een invloed op de seksuele beleving en het seksueel functioneren. Door extra afgifte van deze stofjes in de hersenen, kunnen de voorraden dopamine in de hersenen uitgeput raken. Hierdoor geniet men minder van seks en is het moeilijker om tot een orgasme te komen. Zowel mannen als vrouwen kunnen problemen ervaren bij de opwinding en het orgasme. Mannen kunnen erectieproblemen krijgen en vrouwen kunnen last hebben van een minder vochtige vagina.

Gevaarlijke combinaties

Omdat verschillende drugs een ander effect hebben op seksuele ervaring en prestatie, worden deze middelen soms gemixt of gecombineerd gebruikt. De effecten en gevolgen van combi-gebruik zijn zeer onvoorspelbaar. Het samen gebruiken van Poppers en Viagra is bijvoorbeeld extreem gevaarlijk. Beide producten verwijden de bloedvaten, waardoor er een
verlaging van de bloeddruk ontstaat met als mogelijk gevolg de dood. Een andere combinatie is XTC en Viagra. Viagra kan de tijdelijke impotentie, veroorzaakt door XTC, tegengaan. Dit heeft te maken met het feit dat XTC de bloeddruk verhoogt en het hartritme versnelt, terwijl Viagra juist het tegenovergestelde effect heeft. Voorgaande voorbeelden zijn vaak bewuste combinaties, maar evengoed combineren gebruikers onbewust, zonder een bepaald effect voor ogen. Combinaties met alcohol komen veruit het meest voor en worden vaak over het hoofd gezien. Ook daar is het effect niet voorspelbaar

Welke houding iemand ten aanzien van seksualiteit onder invloed heeft, wordt beïnvloed door diverse factoren zoals kennis, waarden en normen, ervaring, verwachting, persoonlijkheidskenmerken…Al deze zaken maken dat we een afweging kunnen maken van de affectieve en cognitieve voor- en nadelen van seks onder invloed. Op deze wijze nemen we ons een attitude aan ten aanzien van dit gedrag

Verslaving

Elke verslaving kent drie stadia.
-Er is een stadium van beginnend verslaafd: Als je ergens beginnend verslaafd aan bent, dan kan je er nog mee stoppen.
-Dan komt het stadium dat mensen gaan merken dat je verslaafd bent, en je willen helpen om van je verslaving af te komen. In dit stadium laten de meeste verslaafde het toe om geholpen te worden.  Het wordt een lange weg, maar uiteindelijk met de juiste hulp zal het lukken.
-Dan als laatste het stadium dat je geen hulp meer aanneemt, en jezelf afsluit voor de buitenwereld. Je begrijpt niet waar iedereen zich mee bemoeit. Je hebt immers geen verslaving. Tenminste dat denk je zelf. Een verslaafde in dit stadium is moeilijk om te helpen, en je zou de juiste instanties in moeten schakelen voor hulp.

Bronnen

Folders uitgegeven door IADA Jellinekcentrum Amsterdam

Folders uitgegeven door V.A.D. Papenvest 78,Brussel

Folder uitgegeven door CADHasselt

Handboek Kinderen en adolescenten, Druggebruik en drugproblemen bij jongeren, J.Casselman, afl.1,okt.85)

http://www.alcoholhulp.be

http://www.seksualiteit.be

http://www.vad.be

http://www.hln.be

Mogelijke hulpverlening en tips

Voor jezelf

Sommige mensen gebruiken alcohol en drugs om makkelijker contact te maken met anderen of om meer zin in seks te krijgen. Er zijn echter ook nadelen, bijvoorbeeld dat je eerder over de grens stapt van jezelf of die ander. Hoe houd je het nu leuk?

-Bepaal zelf hoe ver je wilt gaan. Ook al heb je alcohol of drugs gebruikt, je bent zelf degene die bepaalt hoe ver je wilt gaan.
-Houd je aan je voornemen om veilig te vrijen. Zorg dat je een condoom op zak hebt. Maak vooraf, als je nog nuchter bent, afspraken met je sekspartner over veilige seks en over je grenzen. Bekijk oa de website www.sekscontract.be
-Vergeet je regelmatig je pil te slikken? Zorg voor een andere vorm van anticonceptie waar je niet zo vaak aan hoeft te denken. Bijvoorbeeld een prikpil of een spiraaltje. Zo ben je toch beschermd tegen ongewenste zwangerschap.
-Blijf genieten van nuchtere seks. Ook al kan het fijn zijn om onder invloed seks te hebben, zorg dat je ook kunt blijven genieten van seks zonder extra roesmiddelen.

Algemeen

De aard van de hulpverlening bij personen met drugproblemen hangt uiteraard sterk af van de ernst van deze problemen. Het op gang brengen van de hulpverlening dient niet in de eerste plaats te gebeuren door specialisten. Mogelijke hulpbronnen die beschikbaar zijn in het natuurlijk leefmilieu. zijn van groot belang. Het uitgangspunt van de hulpverlening is in feite de betrokkene zelf. Wat wil hij/zij er aan doen?

Vaak echter is betrokkene aanvankelijk niet gemotiveerd om iets aan zijn of haar levenswijze te veranderen. Het motiveren voor het aanvaarden van enige vorm van hulpverlening is meestal de eerste fase van een hulpverleningsproces. Het stoppen met het gebruik gaat gepaard met het fenomeen van de ontwenning. Daarna dient een volgehouden begeleiding te volgen teneinde het leven zonder drugs te blijven doorzetten. De eerste opvang moet daarom verzorgd worden door leefgenoten, vrienden, ouders en professionele hulpverleners die tot het natuurlijke leefmilieu doordringen (huisarts, sociaal werker,...) Men kan ook te rade bij de gespecialiseerde hulpverleningsdiensten die vaak ambulant werken, meer speciaal de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ), of een specifieke dienst die zich alleen maar met drug  en andere verslavingen bezig houdt nl. het Centrum voor Alcohol  en Drugverslaving CAD..

Preventie kan zich op drie terreinen afspelen : het voorkomen dat men drugs en andere dingen gebruikt, als men een gebruiker kent, hem zo snel mogelijk ter hulp schieten of de professionele hulpverlener inschakelen en tenslotte hervallen proberen te voorkomen door een alerte en bezorgde houding voor de kandidaat-gebruiker.

Nog enkele algemene tips

Beter niet doen
 hem/haar als verslaafde bestempelen
 de brokken lijmen
 panikeren
 ernstig willen praten als zij/hij onder invloed is
 dreigen met... en toch niet uitvoeren
 zelf gaan drinken of pillen slikken
 jezelf beklagen: 'Waaraan heb ik dat verdiend ? Na alles wat ik voor je gedaan heb.  vergelijken met 'in mijn tijd'
 overstelpen met geboden en verboden
 gaan snuffelen en spioneren

Wel doen:
 jezelf blijven
 informeer je over drugs, verslaving en hulpverlening
 leer onderscheid maken tussen experimenteren en misbruiken
 nodig uit tot openheid en vertrouwen
 maak duidelijke afspraken en houd je eraan
 vraag hulp als je het niet alleen aankan bij een gespecialiseerde dienst

Alcoholverslaving

Het is geen goed idee om alcohol te gebruiken als hulp bij het vrijen.  Het is nooit een goed idee, ook niet bij lage doses. Bij alcohol ontstaat namelijk een gewenningseffect. In het begin lijkt de alcohol je nog te helpen (bijvoorbeeld om de ejaculatie uit te stellen voor de man of voor de vrouw om geen pijn te hebben bij de penetratie), maar geleidelijk aan moeten de doses verhoogd worden om hetzelfde effect te hebben. Het is dus heel gevaarlijk, want je begint aan iets dat kan eindigen met afhankelijkheid van alcohol. Weinig mensen weten dat veel alcoholisten zijn beginnen te drinken om een seksueel probleem aan te pakken. Alcohol is dus als " medicament " volledig te bannen, of het nu is om een te grote schroom te overwinnen, een erectie- of ejaculatieprobleem, een probleem van vochtigheid of van orgasme.

Leven of omgaan met iemand die een drankprobleem heeft kan zeer belastend zijn. Alcoholisme is eigenlijk een gezinsziekte. Want niet alleen de probleemdrinker heeft er last van, maar ook zijn familie en vrienden.

Er zijn veel tekenen die erop kunnen wijzen dat een familielid, een vriend of een collega een drankprobleem heeft. Niet iedereen vertoont hetzelfde gedrag, maar onderstaande zaken kunnen zich voordoen.

 • Conflicten thuis, op school, op het werk of met de politie.
 • Regelmatig kort ziekteverzuim, bijvoorbeeld op maandagochtend.
 • Vaak ongelukjes en blessures.
 • Vergeetachtig, afspraken niet nakomen, dingen kwijt raken.
 • Niet tevreden met één of twee glazen drank.
 • Per se alcohol nodig hebben om een goede stemming te krijgen.
 • Slaapstoornissen, agressie of depressie.
 • Woede als het onderwerp veel drinken ter sprake komt.
 • Adem die naar alcohol ruikt.
 • Verwaarlozing van persoonlijke hygiëne.
 • Stiekem drinken, flessen drank verstoppen.
 • Slechte eetlust, misselijkheid en overgeven.

 

Wie denkt dat iemand in zijn omgeving een drankprobleem heeft, kan steun zoeken bij familieleden, vrienden of collega’s. Vaak hebben zij ook signalen opgevangen die wijzen op een alcoholprobleem. Zij kunnen meedenken over de beste manier om de probleemdrinker hulp te laten zoeken.  Probeer, indien mogelijk, de situatie met de probleemdrinker zelf te bespreken en uit te leggen welke invloed zijn gedrag heeft. Doe dit bij voorkeur als de persoon om wie het gaat nuchter is.  Schakel professionele hulp in als je er niet alleen uitgeraakt.

Drugsverslaving en seks

Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector
biedt zowel gespecialiseerde (categoriale) als niet-gespecialiseerde hulpverlening en ondersteuning in een dikwijls moeizaam proces van gedragsverandering.
De centrale doelstelling van hulpverlening bij problematisch middelengebruik is het bevorderen van de levenskwaliteit op het vlak van lichamelijke en psychische gezondheid en van sociaal welzijn, met respect voor de autonomie van de cliënt. Gezien de complexiteit van de alcohol- en drugproblematiek is een snelle en definitieve oplossing niet steeds realistisch. Hulpverlening bij ernstig problematisch alcohol- en druggebruik en -afhankelijkheid is vaak een langdurig proces, dat in verschillende fasen verloopt en verschilt van cliënt tot cliënt. Het tijdstip van de interventie, de hulpvraag, de hulpverleningsgeschiedenis, de mogelijkheden en de motivatie van de cliënt bepalen welke interventies het meest aangewezen zijn. Er is dan ook geen standaardbehandeling voorhanden. In de loop van een behandelingsproces hebben verschillende interventies hun plaats, vaak aangeboden door verschillende instanties. Naast de gespecialiseerde of categoriale drughulpverlening, spelen ook mantelzorg, zelfhulp en eerstelijnsvoorzieningen een belangrijke rol in vroegtijdige signalering, opvang en begeleiding van personen met problematisch middelengebruik.  

Ga nooit mee in de vraag van je partner die drugsverslaafd is om mee te experimenteren in het gebruik van drugs bij seks. Zoals boven gesteld heb je jezelf niet meer onder controle en ga je dingen doen waar je later spijt van hebt.  Als je partner drugsverslaafd is kan je dat meestal niet zelf oplossen. Zoek hulp bij een gespecialiseerd hulpverlener.

Bronnen

http://www.alcoholhulp.be/alcohol-seksualiteit

http://www.e-gezondheid.be

http://www.medicinfo.nl/d_004

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinformatie met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Websites

Alcohol en seks http://www.jellinek.nl/

http://www.sense.info

Verslaving http://www.verslaving.nu/

Alcohol en seks gaat dat samen? Voorlichtingsfilmpje http://www.schooltv.nl

Hulp bij alcoholverslaving http://www.alcoholhulp.be/

Vlaanderen http://www.vlaanderen.be

De sleutel http://www.desleutel.be/

De druglijn http://www.druglijn.be/

Hulpverlening individu, partner, kinderen http://www.cadlimburg.be/

Toestemming geven http://www.sekscontract.be

Literatuur

Het Effect van Alcoholgebruik op Attitudes en Gedragsintenties over Risicovol Gedrag Gijs Holleman Lees hier de scriptie

Libido in de verslavingszorg. Windesheim Zwolle. Bachelorscriptie. Lonneke van Imhoff. Lees hier de integrale tekst.

Werken met jongeren rond relaties en seks,alcohol en andere drugs. Lees hier de CAD brochure.

Wegwijs in de drugshulpverlening. Lees hier de VAD brochure.

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.